Post CSS
Footer CSS

เรื่อเงินดอกหรือเงินดอกไม้ เงินตราโบราณ ที่ใช้กันทางภาคเหนือของของไทย มีการใช้มากว่า300ปี

เงินตราชนิดนี้เป็นเอกลักษณ์ของเงินตราอาณาจักรล้านนา สันนิษฐานว่าเงินตราชนิดนี้มาจาก รัฐฉานประเทศพม่า ได้นำเข้ามาอาณาจักรล้านนาในราวๆพุทธศตวรรษที่ 22 เงินตราชนิดนี้มีหลายชื่อที่คนเรียกกัน ส่วนมากจะเรียกว่าเงินดอก หรือ เงินดอกไม้ หรืออีกชื่อ เรียกว่าเงิน เกือกม้าเล็ก

เงินตราโบราณอาณาจักรล้านนา

รูป1

เงินตรารูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ไม่ซ้ำ มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเล็ก มีรูอยู่บนตัวเงินตรา คาดว่าเจาะรูเพื่อเชือกคล้องเพื่อสะดวกในการพกพาเมื่อไปติดต่อซื้อขาย เงินดอก ทำมาจากแร่เงินที่มีความบริสุทธิ์ ไม่มีชนิดราคาที่แน่นอน เมื่อทำการซื้อขายจะนำเงินตรามาชั่ง โดยใช้น้ำหนักในการซื้อขาย

รูป2

ถ้าหากน้ำหนักขอเงินดอกเกิน ก็จะมีการตัดแบ่งส่วนๆ เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้มีความถูกต้องในการซื้อขาย ปัจจุบันก็ยังค้นพบเงินดอกที่ถูกแบ่งครึ่ง หรือเงินดอกที่เป็นชิ้นเล็กๆ กันบ้างประปราย เงินดอกหรือเงินดอกไม้ พบเจอส่วนมากในภาคเหนือ มีอายุมากกว่า 300 ปี ร้านปาหนันยินดีรับซื้อ

สรุป

เงินตราชนิดนี้เป็นเอกลักษณ์ของเงินตราอาณาจักรล้านนา สันนิษฐานว่าเงินตราชนิดนี้มาจาก รัฐฉานประเทศพม่า ราวๆพุทธศตวรรษที่ 22 เงินตรารูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ไม่ซ้ำ มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเล็ก มีรูอยู่บนตัวเงินตรา ไม่มีชนิดราคาที่แน่นอน เมื่อทำการซื้อขายจะนำเงินตรามาชั่ง โดยใช้น้ำหนักในการซื้อขาย

คลิปวิดีโอ