Post CSS
Footer CSS

เงินธ๊อกใบ้ไม้…เงินตราโบราณในอาณาจักรล้านนา ที่มีราคาสูง

เงินธ๊อกใบไม้เป็นเงินโบราณของอาณาจักรล้านนาซึ่งปัจจุบันคือบริเวณทางภาคเหนือของไทย เงินธ๊อก มีลักษณะค่อนข้างกลมด้านหน้าของเหรียญจะมีรอยนูน ส่วนด้านหลังเหรียญจะมีลักษณะยุบลงไป เงินธ๊อกจะมีการเจาะรูด้วย เพื่อสะดวกในการร้อยรวมเข้าด้วยกันเวลาที่พกไปติดต่อซื้อขาย

เงินธ๊อกมีหลาย

รูป1

เงินธ๊อกส่วนใหญ่ที่พบเจอ จะมี 3 ลักษณะ อย่างแรกจะมีเส้นผ่าตรงกลางเหรียญ อย่างที่สอง จะมีเส้นที่แตกแขนงผ่ากลางเหรียญ มีคล้ายลักษณะใบไม้ จึงนิยมเรียกว่า เงินธ๊อกใบไม้ และอย่างที่สาม จะเป็นเหรียญที่เรียบไม่มีลวดลายอะไรเลย

รูป2

เงินธ๊อกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักที่แตกต่างกัน เพื่อแบ่งแยกชนิดราคาของเงิน เงินธ๊อกที่พบในปัจจุบันมี 3 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เซนติมตร 4 เซนติมตร 4.5 เซนติมตร และมีน้ำหนัก 31 กรัม 48 กรัม 63.6 กรัม เงินธ๊อกหลายคนอาจมีอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ถ้าคุณมีของที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเงินธ๊อก ภาพมาที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เงินธ๊อกใบไม้เป็นเงินโบราณ ส่วนใหญ่ที่พบเจอ จะมี 3 ลักษณะ อย่างแรกจะมีเส้นผ่าตรงกลางเหรียญ อย่างที่สอง จะมีเส้นที่แตกแขนงผ่ากลางเหรียญ และอย่างที่สาม จะเป็นเหรียญที่เรียบไม่มีลวดลายอะไรเลย ปัจจุบันมี 3 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เซนติมตร 4 เซนติมตร 4.5 เซนติมตร และมีน้ำหนัก 31 กรัม 48 กรัม 63.6 กรัม

คลิปวิดีโอ