Post CSS
Footer CSS

เหรียญ 1 บาทที่รับซื้อ

1. เหรียญ 1 บาท 2529 ช่อฟ้าสั้น

เหรียญ 1 บาท 2529 ช่อฟ้าสั้น

เหรียญ 1 บาท พ.ศ.2529 (ช่อฟ้าสั้น) ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามขนาด:20มม. น้ำหนัก:3.4กรัม ราคารับซื้อ: บาท

2.เหรียญ 1 บาท 2529 ช่อฟ้ายาว

เหรียญ 1 บาท 2529 ช่อฟ้ายาว

เหรียญ 1 บาท พ.ศ.2529 (ช่อฟ้ายาว) ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามขนาด:20มม. น้ำหนัก:3.4กรัม ราคารับซื้อ: บาท

คลิปวิดีโอ