Post CSS
Footer CSS

เหรียญ 5 บาทที่รับซื้อ

1.เหรียญ 5 บาท 2546

เหรียญ 5 บาท 2546

เหรียญ 5 บาท พ.ศ.2546 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขนาด:24มม. น้ำหนัก:7.5กรัม ราคารับซื้อ: บาท

2) 5 บาท พ.ศ. 2540

เหรียญ 5 บาท พ.ศ.2540 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขนาด:24มม. น้ำหนัก:7.5กรัม เหรียญ ราคารับซื้อ:บาท

เพิ่มเติม

3) 5 บาท พ.ศ. 2525 พระเศียรเล็ก

เหรียญ 5 บาท พ.ศ.2525 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:พระครุฑพ่าห์ (ครุฑตรง)ขนาด:30มม. น้ำหนัก:12กรัม จำนวนการผลิต:ไม่มีระบุ ราคารับซื้อ 100,000 – 500,000 บาท

เพิ่มเติม

4) 5 บาท พ.ศ. 2524 ครุฑเฉียง

เหรียญ 5 บาท พ.ศ.2524 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:พระครุฑพ่าห์ (ครุฑเฉียง)ขนาด:29.5มม. น้ำหนัก:12กรัม จำนวนการผลิต:ไม่มีระบุ ราคารับซื้อ 200,000 – 500,000 บาท

เพิ่มเติม

5) 5 บาท พ.ศ. 2529 เรือหงษ์

เหรียญ 5 บาท พ.ศ.2529 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:พระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนาด:24มม. น้ำหนัก7.5กรัม จำนวนการผลิต:ไม่มีระบุ ราคารับซื้อ 300,000 – 600,000 บาท

เพิ่มเติม